Rodomi pranešimai su žymėmis Pamaldumo praktikos. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Pamaldumo praktikos. Rodyti visus pranešimus

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės devyndienis

Rožė.
Pexels.com nuotrauka
Būdama danguje, noriu daryti gera žemėje.“  

24 „Garbė Dievui“ galima kalbėti bet kuriuo metu, tačiau patariama ir daug naudingiau kiekvieno mėnesio 9-17 dienomis, nes tuomet dalyvaujame visų šį devyndienį atliekančių asmenų bendroje maldoje.

9 dienas kalbama „Garbė Dievui“ į Švč. Trejybę, dėkojant už visas dovanas ir malones, kurios buvo suteiktos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei per 24 jos gyvenimo metus. Šiam tikslui galima pasirinkti šią ar kitą maldą:

O Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, dėkoju Tau už visas malones ir dovanas, kuriomis apdovanojai savo tarnaitę Kūdikėlio Jėzaus Teresę per 24 jos gyvenimo metus šioje žemėje. Atsižvelgdama į šios taip mielos Šventosios nuopelnus, suteik man malonę, kurios karštai Tavęs maldauju, jei atitinka Tavo švenčiausiąją valią ir nekenkia mano sielos išganymui.

Po šios maldos kalbama 24 „Garbė Dievui - Tėvui ir Sūnui , ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.“ Po kiekvienos „Garbė Dievui“ galima pridėti: „Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, melski už mus.“

Tėvas jėzuitas Putingam 1925 m. gruodžio 9 d. pradėjo devyndienį į šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, prašydamas vienos svarbios malonės. 9 dienas jis kalbėjo po 24 „Garbė Dievui“, dėkodamas Švč. Trejybei už malones, kurios buvo suteiktos Kūdikėlio Jėzaus Teresei per 24 jos gyvenimo metus. Jis prašė šventosios Teresės, kad kaip ženklą, jog devyndienio malda išklausyta, jis gautų ką tik pražydusią rožę. Trečiąją devyndienio dieną vienas asmuo, suradęs Putingam, įteikė jam gražią rožę.

Tų pačių metų gruodžio 24 d. Putingam pradėjo antrąjį devyndienį ir kaip ženklo paprašė baltos rožės. Ketvirtąją dieną viena seselė slaugė jam atnešė baltą rožę: „Šią rožę Jums siunčia šv. Teresė.“ Nustebęs kunigas paklausė: „Iš kur ją gavai?“ „Buvau koplyčioje,- atsakė vienuolė,- kurioje yra gražus šv. Teresės paveikslas. Einant pro šventosios altorių, man po kojų nukrito šita rožė. Norėjau ją padėti atgal, bet man kilo mintis atnešti ją jums.“

Putingam gavo prašytųjų malonių ir pasiryžo minėtąjį devyndienį skleisti kaip bendrą žygį šv. Teresės garbei. Taip kiekvieno mėnesio 9-17 dienomis visi, kurie nori atlikti 24 „Garbė Dievui“ devyndienį, prie savo intencijos prijungia visų tuo pat metu devyndienį atliekančių asmenų intencijos, taip sukurdami vieną gražią maldos bendruomenę.

Gegužės 1 d.

Gegužės 1 d. – šv. Juozapo Darbininko diena, mėnesio pradžia. Mėnuo skiriamas švč. Mergelės Marijos garbei.


Švč. Mergelė Marija
Pexels.com nuotrauka
Šv. Juozapas su švč. Kūdikėliu Jėzumi ant rankų
Pexels.com nuotrauka

"Šventojo Juozapo didybė yra tai, kad jis buvo Marijos sužadėtinis ir Jėzaus tėvas. Kaip toks, pasak šv. Jono Auksaburnio, jis "tapo viso išganymo plano tarnu"." (Popiežius Pranciškus. Apaštališkasis laiškas PATRIS CORDE minint 150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju)

"Marija mus moko labai gražaus dalyko: visada vienytis su Jėzumi. Paklauskime savęs: ar atsimename Jėzų tik tada, kai kas nors nesiseka ir kažko trūksta, ar palaikome su juo nuolatinį ryšį, tvirtą draugystę, net jei tai reiškia sekti jį kryžiaus keliu?" (Popiežius Pranciškus. Bendrosios audiencijos katechezė)

Dievo Gailestingumo valanda

Dievo Gailestingumo valanda.
Kristuje.lt nuotrauka

Jėzus nurodė šv. seseriai Faustinai ypatingai gerbti Jo Mirties valandą:

„Kiekvieną kartą, išgirdusi laikrodį mušant trečią valandą, pasinerk į mano gailestingumą, jį šlovindama bei garbindama; šaukis jo visagalybės visam pasauliui, o ypač – vargšams nusidėjėliams, nes tuo metu jis plačiai atvertas visoms sieloms. Pasistenk šią valandą, - ragino Jėzus seserį Faustiną, - jei leis sąlygos, eiti Kryžiaus kelią. Jeigu negali eiti Kryžiaus kelio, tai bent trumpam užeik į koplyčią ir pagarbink gailestingumo kupiną mano Širdį Švenčiausiame Sakramente; jei negali užeiti į koplyčią, nors trumpam panirk į maldą ten, kur esi. Šią valandą, - pažadėjo Jėzus, - gali visko išmelsti sau ir kitiems; šią valandą visam pasauliui atsiveria malonė: gailestingumas nugali teisingumą.“ (Iš šv. Faustinos dienoraščio)

Dievo Gailestingumo vainikėlis


● Pradžioje meldžiamės: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu Dievą Tėvą“.

● Ties didesniais karoliukais meldžiame:
„Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes“.

● Ties mažesniais karoliukais meldžiame:
„Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui“.

● Pabaigoje:
„Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio“ (3 kartus).

„O, kokių didelių malonių suteiksiu sieloms, kurios kalbės šį vainikėlį (...) Užrašyk šiuos žodžius, dukra mano, kalbėk pasauliui apie mano gailestingumą, tegul visas pasaulis pažins neišmatuojamą mano gailestingumą. Tai yra ženklas paskutiniams laikams, po jų ateis teisingumo diena. Kol dar laikas, tegul bėga prie mano gailestingumo versmių, tegul naudojasi krauju ir vandeniu, kuris dėl jų ištryško“ (Dien., 848).

„… daryk ką gali dėl mano gailestingumo šlovės skleidimo, aš papildysiu, ko tau stinga. Pasakyk prisikentėjusiai žmonijai, tegul prisiglaudžia prie gailestingosios mano širdies, o aš juos pripildysiu ramybės. (...) Kai siela pasitikėdama artinasi prie manęs, pripildau ją tokios malonių gausos, kad ši malonė netelpa joje, bet spinduliuoja kitoms sieloms. Sielas, kurios skleidžia mano gailestingumo garbę, saugau visą gyvenimą kaip jautri motina savo kūdikį...“ (Dien., 1074-1075).

Gailestingumo šventė, pirmasis sekmadienis po Velykų

Šv. Mišios.
Kraków, Poland.
Pexels.com nuotrauka

Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė, - kalbėjo pirmą kartą ses. Faustinai apsireiškęs Jėzus. Vėliau Jis ne kartą priminė šį savo prašymą.
Viešpats prašo per šią šventę nuoširdžiai ir su gailesčiu atlikti išpažintį bei priimti Švenčiausiąjį Sakramentą, tuomet sielai bus išlietas visas gailestingumo vandenynas.
Kai tu artiniesi prie Šventosios išpažinties, manojo gailestingumo šaltinio, iš mano širdies ištryškęs kraujas ir vanduo išsilieja į tavo sielą ir ją sutaurina. Kiekvieną kartą, kai atlieki išpažintį, didžiai pasitikėdama visiškai pasinerk į mano gailestingumą, kad aš galėčiau užlieti tavo sielą savo malonės apstybe, [...] Pasakyk žmonėms, kad iš šio gailestingumo šaltinio jie semtųsi tik su pasitikėjimo indu. Jeigu jų pasitikėjimas bus didis, mano dosnumui nebus ribų, nes mano malonės versmės užlieja nuolankiąsias sielas, - sakė Jėzus ses. Faustinai. - Kai Šventojoje Komunijoje aš ateinu į žmonių širdis, mano rankos yra kupinos visokiausių malonių, kurias trokštu atiduoti Žmonėms.
Jokia siela nebus nuteisinta tol, - aiškino Jis, - kol pasitikėdama nesikreips į mano gailestingumą. Štai kodėl pirmasis sekmadienis po Velykų turi būti Gailestingumo šventė, o kunigai turi kalbėti žmonėms apie didį ir neapsakomą mano gailestingumą.
Trokštu, - kalbėjo Jėzus, - kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač - vargšams nusidėjėliams. [...] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį - savo Gailestingumo šventę. [...] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. [...] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. [...] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras. Mano gailestingumas yra toks didis, kad per visą amžinybę joks protas, nei žmogaus nei angelo, jo nesuvoks.

Šv. Juozapas

Šv. Juozapas
Pexels.com nuotrauka

Kovo 19 d. – Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis

Gegužės 1 d. – Šv. Juozapo Darbininko diena

2020 m. gruodžio 8 d. – 2021 m. gruodžio 8 d.  laikotarpis buvo paskelbtas šv. Juozapo metais.

Kviečiame atidaryti naudingas nuorodas:

👉🏻 30 dienų pamaldumas šv. Juozapo garbei

👉🏻 Apie šv. Juozapą

Švč. Mergelės Marijos mazgų išrišėjos novena


Švč. Mergelė Marija mazgų išrišėja.
Pveikslas šv. Petro Am Perlach Augsburgo (Vokietija) bažnyčioje.
Kristuje.lt nuotrauka

Ši novena dar žinoma kaip novena, kuri sunaikina šėtono pinkles. Tai labai stipri ir Dievo Motinos išklausoma malda, ypač tais atvejais, kai viskas atrodo užblokuota, žmogiškai neišsprendžiama, kai nesimato problemų bei situacijų sprendimo.
Mergelės Marijos, kuri atriša mazgus paveikslas buvo nutapytas 1700m. ir buvo garbinamas Šv. Petro Am Perlach Augsburgo (Vokietija) bažnyčioje. Paveiksle vaizduojama Mergelė Marija apsirengusi raudonu drabužiu. Nors jos veido išraiška rami, ji yra susikoncentravusi į jai patikėtą užduotį – atrišti didelius ir mažus balto siūlo mazgus. Vieną to siūlo galą, pilną mazgų, laiko vienas angelas, o kitą, jau išnarpliotą iš mazgų, galą laiko kitas angelas.

Kas yra tie ,,mazgai“? 


Tai įvairūs ir konkretūs šeimos, mokslo, darbo ar dvasiniai sunkumai. Tai problemos, kurių negalime išspręsti; tai užsiblokavusios ir sunkios situacijos, kurių sprendimo nematome. Tai šeimos kivirčų, tėvų su vaikais nesutarimo, pagarbos trūkumo, agresyvumo, neapykantos, neatleidimo mazgai. Tai pykčio, nesutarimų tarp sutuoktinių mazgai, ramybės ir džiaugsmo stokos šeimoje, nerimo, kančios, nevilties ir beviltiškumo mazgai. Šeimų griuvimo mazgai; skausmas sukeltas vaiko, kuris nutolo nuo Dievo; egzamino mazgas; alkoholizmo, mūsų bei tų, kuriuos mylime ydų ir silpnybių mazgai; kitų padarytų vidinių žaizdų mazgai; ligų, aborto, depresijos, nedarbo, baimių, nesantaikos, bankroto, įsiskolinimo, gyvenamosios vietos paieškos, liūdesio, įvairių priklausomybių, skausmo, skyrybų, finansinių rūpesčių, streso, vienatvės, netikėjimo, išdidumo, mūsų padarytų nuodėmių mazgai.

Vienas mazgas = viena novena


Viena novena atriša vieną mazgą. Šią noveną galite melstis kas kartą iš naujo, prašydami vieno kurio nors mazgo, apsunkinančio jūsų gyvenimą, atrišimo. Kiekvieno mazgo atrišimui meldžiamasi po vieną ištisą noveną.

Prašykite ir gausite 


Ši novena yra nuolankus ir karštas atsakymas į Jėzaus žodžius : ,,Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.“ (Mt 7,7). Novena į M. Mariją, kuri atriša mazgus, yra tikėjimo, atkaklumo ir apleistojo malda. Tai nuolankus beldimasis į dangaus vartus, prašant M. Marijos užtarimo prieš Dievą dėl mums ypatingai svarbios intencijos.

Pasitikėkite Dievo Motina 


Jei esate kančioje ir sielvarte, patikėkite savo gyvenimo mazgus tai, kuri yra šalia Viešpaties ir atraskite noveną į Mergelę Mariją, kuri atriša mazgus, – daugybės malonių šaltinį. Didelė paguoda yra žinoti, kad ,,yra rankos, kurios gali atrišti mūsų mazgus“.

Kaip melstis šią noveną


1. Persižegnoti.
2. Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų:
a. ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais….“.
b. ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen.“
c. ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia mano sąžinę. Atleisk, kad dažnai vykdžiau pirmiausia savo, o ne Tavo valią. Padėk man išvengti blogio ir daugiau nebenusidėti. Žinau, jog Tu myli nepaisydamas mano silpnybių bei nuodėmių, todėl noriu grįžti pas Tave, gerasis Tėve. Suteik drąsos viską gerai išpažinti ir duok jėgų ištesėti visus gerus pasiryžimus. Amen.“
3. Melstis tris pirmuosius rožinio slėpinius (džiaugsmo slėpiniai pirmadienį ir šeštadienį; šviesos slėpiniai ketvirtadienį; kančios slėpiniai antradienį ir penktadienį; garbės slėpiniai trečiadienį ir sekmadienį).
4. Skaityti novenos dienos maldą.
5. Melstis likusius du rožinio slėpinius.
6. Užbaigti bendrąja novenos malda į M. Mariją, kuri atriša mazgus.

PIRMOJI DIENA


Švenčiausioji Mergele Marija,
mano mylimiausioji Motina, tu, kuri atriši ,,mazgus“,
kurie slegia tavo vaikus,
ištiesk savo gailestingąsias rankas virš manęs.
Šiandien atiduodu tau šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir kiekvieną neigiamą pasekmę, kurią jis sukelia mano gyvenime.
Atiduodu tau šį ,,mazgą“, kuris mane kankina,
daro mane nelaimingu
ir neleidžia man susivienyti su tavimi ir tavo Sūnumi – Išganytoju Jėzumi.
Kreipiuosi į tave, Mergele Marija, kuri atriši mazgus,
nes pasitikiu tavimi ir žinau,
kad niekada neatstūmei nė vieno nusidėjusio savo vaiko,
kuris šaukėsi tavo pagalbos.
Tikiu, kad tu gali atrišti šį mazgą, nes Jėzus Tau viską dovanoja.
Tikiu, kad tu nori atrišti šį mazgą, nes esi mano Motina.
Žinau, kad tai padarysi, nes myli mane amžinąja meile.
Dėkoju tau, mano mylima Motina.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Kas ieško malonės, tas ją gaus iš Mergelės Marijos rankų.

Baigiamoji malda į Dievo Motiną, kuri atriša mazgus


Mergele Marija, Dieviškosios Meilės Motina,
Motina, kuri niekad neapleidai nė vieno savo vaikelio, kuris šaukiasi tavo pagalbos.
Motina, kurios rankos be perstojo dirba dėl savo mylimų vaikų,
nes yra skatinamos dieviškos meilės ir nesibaigiančio gailestingumo, trykštančio iš tavo Širdies.
Atkreipk į mane savo užjaučiantį žvilgsnį,
pažvelk į mano gyvenimo ,,mazgų“ daugybę.
Tu pažįsti mano neviltį ir skausmą.
Žinai, kaip mane paralyžiuoja šie ,,mazgai“,
Marija, Motina Dievo patikėta atrišti savo vaikų gyvenimo ,,mazgus“,
atiduodu savo gyvenimo juostą į tavo rankas.
Niekas, netgi pats piktasis, neišplėš jos iš Tavo globos.
Tavo rankose nėra nė vieno mazgo, kurio tu nepajėgtum atrišti.
Visagale Motina, tavo malonės užtarimo galia prieš Tavo Sūnų Jėzų,
mano Išganytoją, priimk šiandien į savo rankas šį mano ,,mazgą“ … (įvardinti jį, jei įmanoma).
Dėl Dievo garbės prašau jį atrišti ir atrišti visiems laikams.
Viliuosi tavimi. Esi vienintelė paguoda, kurią man suteikė Dievas.
Esi stiprybė mano silpnume, turtingumas mano skurdumo, išlaisvinimas iš viso to, kas man trukdo būti su Jėzumi.
Priimk mano kreipimąsi.
Saugok, vesk, gink mane, būk mano prieglobsčiu.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Jėzaus ir mūsų Motina, Švenčiausioji Marija, Dievo Motina,
tu žinai, kad mūsų gyvenime yra daugybė didelių ir mažų mazgų.
Mes jaučiamės prislėgti, prispausti mūsų problemų ir nepajėgūs jas išspręsti.
Pasitikime tavimi, Taikos ir Gailestingumo Motina.
Kreipiamės į Tėvą per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje, vienybėje su angelais ir šventaisiais.
Marija, vainikuota dvylika žvaigždžių, tu, kuri savo šventomis kojomis sutrynei žalčio galvą,
neleisk mums patekti į piktojo pagundą, išlaisvink iš kiekvienos vergystės, priklausomybės, sumaišties ir nesaugumo.
Suteik savo malonę ir šviesą, kad galėtume matyti mus supančiose tamsybėse ir eiti teisingu keliu.
Kilnioji Motina, maldaujame tavęs, padėk mums.
Nuolankiai tavęs prašome:
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mus
ir užtark mus prieš savo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

ANTROJI DIENA


Marija, mylimiausioji Motina, visų malonių šaltini,
Šiandien mano širdis kyla į tave.
Prisipažįstu, kad esu nusidėjėlis, ir kad man reikia tavęs.
Dėl savo egoizmo, pagiežos, neapykantos, dosnumo ir nuolankumo stokos neišsaugojau tavo malonių.
Šiandien atsigręžiu į tave, Marija, kuri atriši mazgus,
kad savo Sūnaus Jėzaus išprašytum man tyrą, nuolankią ir pasitikėjimo pilną širdį.
Šią dieną gyvensiu šiomis dorybėmis.
Tau paaukosiu jas, kaip mano meilės ženklą Tau.
Tavo rankoms patikiu šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma),
nes jis man trukdo pamatyti Dievo garbę ir šlovę.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Marija paaukojo Dievui kiekvieną savo gyvenimo akimirką.

TREČIOJI DIENA


Motina Tarpininke, Dangaus Karaliene,
kurios rankose Karaliaus turtai,
atkreipk šiandien į mane savo gailestingąsias akis.
Į tavo šventąsias rankas atiduodu šį savo gyvenimo ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir visą neapykantą, pagiežą, kurią jis sukelia.
Dieve Tėve, prašau Tavęs atleisti man nuodėmes.
Padėk man dabar atleisti kiekvienam asmeniui,
kuris sąmoningai ar nesąmoningai sukėlė ar išprovokavo šį ,,mazgą“.
Šio apsisprendimo dėka tu galėsi jį atrišti.
Mano mylimoji Motina, priešais tave ir tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus,
mano Išganytojo, kuris buvo labai įžeistas, ir kuris mokėjo atleisti, vardu,
dabar ir visiems laikams atleidžiu tiems asmenims (įvardinti) ir pats sau.
Marija, kuri atriši mazgus, dėkoju tau, nes atriši mano širdyje neapykantos ,,mazgą“
ir tą ,,mazgą“, kurį tau šiandien atiduodu.
Amen.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Kas trokšta malonės, tesikreipia į Mergelę Mariją.

KETVIRTOJI DIENA


Mano mylimoji Šventoji Motina,
tu, kuri dosni visiems, kurie tavęs ieško, pasigailėki manęs.
Atiduodu į tavo rankas šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma),
kuris vagia mano širdies ramybę, man trukdo būti laimingu.
Dėl jo mano siela yra paralyžiuota ir trukdo eiti link Viešpaties ir Jam tarnauti.
O mano Motina, atrišk šį mano gyvenimo ,,mazgą“ ir
prašyk Jėzaus, kad išgydytų mano paralyžiuotą tikėjimą,
kurį parklupdo šiame kelyje pasitaikantys akmenys.
Eik kartu su manimi, mano mylimoji Motina,
kad suprasčiau, jog šie akmenys iš tikrųjų yra mano draugai:
kad liaučiausi dėl jų murmėjęs ir išmokčiau be galo dėkoti
bei visuomet šypsotis, nes pasitikiu tavimi.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Marija yra saulė ir sušildo visą pasaulį.

PENKTOJI DIENA


Motina, kuri atriši mazgus,
kilni ir kupina užuojautos,
kreipiuosi šiandien į tave dar kartą patikėdamas šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma) į tavo rankas.
Prašau tavęs šventos išminties, kad
sugebėčiau Šv. Dvasios šviesoje atrišti šitą sunkumų krūvą.
Niekas nematė tavęs piktos,
priešingai, tavo žodžiai tokie meilūs, kad tavyje matosi Šv. Dvasios veikimas.
Išlaisvink mane iš kartėlio, iš pykčio ir neapykantos, kurią man sukėlė šis ,,mazgas“.
Mano mylimoji Motina,
suteik man savo meilumo ir savo išminties,
išmokyk mane mąstyti savo širdies tyloje taip,
kaip tu tai darei Sekminių dieną, ir užtark prieš Jėzų,
kad suteiktų šiame gyvenimo etape man Šventosios Dvasios.
Šventoji Dvasia, nuženki ant manęs!
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Marija yra visagalė išprašyti malonių pas Dievą.

ŠEŠTOJI DIENA


Gailestingumo Karaliene,
tau atiduodu šį savo ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir prašau tavęs suteikti man kantrią širdį,
kol sulauksiu kolei tu atriši šį ,,mazgą“.
Mokyk mane trokšti Komunijos ir Išpažinties sakramento, įsiklausyti į tavo Sūnaus Žodį.
Jį pažinti, suprasti, tad pasiliki su manimi, Mergele Marija.
Paruošk mano širdį, kad galėčiau kartu su angelais švęsti malonę,
kurią tu man išprašysi.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Mergele Marija, tu esi graži ir jokios dėmės nesutepta.

SEPTINTOJI DIENA


Motina tyriausioji,
kreipiuosi šiandien į tave: maldauju tavęs,
atrišk šį mano gyvenimo ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir išlaisvink mane iš blogio įtakos.
Dievas tau suteikė didelę galią visiems demonams.
Šiandien aš išsižadu visų demonų ir visų ryšių, kuriuos turėjau su jais.
Išpažįstu, kad Jėzus yra mano vienintelis Išganytojas ir mano Viešpats.
O Marija, kuri atriši mazgus, sutrink piktojo galvą.
Sunaikink pinkles, sukeltas šių mano gyvenimo ,,mazgų“.
Dėkoju tau, mylimiausioji Motina.
Viešpatie, išlaisvink mane savo Švenčiausiuoju Krauju.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Tu esi Jeruzalės šlovė ir mūsų tautos garbė.

AŠTUNTOJI DIENA


Mergele Marija, Dievo Motina,
pilna gailestingumo, pasigailėk manęs, savo vaikelio
ir atrišk šį ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma) mano gyvenime.
Reikia, kad aplankytum mane gyvenime, kaip kad aplankei savo pusseserę Elzbietą.
Atnešk man Jėzų, atnešk man Šv. Dvasią.
Išmokyki mane gyventi drąsoje, džiaugsme, nuolankume ir tikėjime, ir kaip
Elžbieta, pripildyki mane Šventosios Dvasios.
Marija, nešioki mane džiaugsme prie savo krūtinės.
Trokštu, kad tu būtum mano Motina, mano Karalienė ir mano draugė.
Pavedu tau savo širdį ir viską, kas man priklauso: savo namus, šeimą, savo vidinius ir išorinius turtus.
Tau priklausau visiems laikams.
Įdėk į mane savo širdį, kad galėčiau daryti visa, ką Jėzus man lieps daryti.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Amen.
Eikime pilni pasitikėjimo prie malonių sosto.

DEVINTOJI DIENA


Švenčiausioji Motina, mūsų užtarėja,
tu, kuri atriši mazgus, ateinu šiandien padėkoti tau,
kad atrišai šį mano gyvenimo ,,mazgą“ (įvardinti jį, jei įmanoma).
Tu labai gerai žinai šį skausmą, kurį jis man buvo sukėlęs.
Dėkoju tau, mylimoji Motina, kad savo gailestingumo pirštais
nubraukei mano akių ašaras, apgaubei savo rankomis
ir vėlei suteikei galimybę gauti dangiškųjų malonių.
Marija, mazgų išrišėja, brangiausioji motina,
dėkoju tau, kad atriši mano gyvenimo ,,mazgus“.
Apsiausk mane savo meilės apsiaustu,
laikyk mane savo priežiūroje,
gink mane, apšviesk mane savo ramybe.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Amen.