Šv. Tėvo Pijaus litanija

Kryžius. Klausykla.
Pexels.com nuotrauka
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Visi Dievo šventieji ir šventosios, melskite už mus!

Šventasis tėve Pijau, melski už mus!

Ištikimas Šventosios Dvasios Įkvėpimams, melski už mus!

Per nuolankumą ir neturtą pamilęs Jėzų Kristų, melski už mus!

Uolusis Jėzaus Kristaus kunige, melski už mus!

Ištikimas šventojo Pranciškaus Asyžiečio sekėjau, melski už mus!

Savo kūne nešiojęs Išganytojo kančios žaizdas, melski už mus!

Besidžiaugiantis antgamtinėmis dovanomis, melski už mus!

Pranciškonų vienuolijos ordino pažiba, melski už mus!

Gėrio ir taikos pasauliui nešėjau, melski už mus!

Išrinktasis šventumo ir malonės inde, melski už mus!

Nenuilstantis žmonių taikintojau su Dievu, melski už mus!

Pragaro dvasių siaube, melski už mus!

Laimintis širdis paprastumu ir Dievo žodžio jėga, melski už mus!

Mokantis labiau pavyzdžiu nei žodžiu, melski už mus!

Dievo ir artimo meilės pavyzdy, melski už mus!

Sutinkantis Kristų kiekviename žmoguje, melski už mus!

Kenčiančiųjų globėjau, melski už mus!

Nelaimingųjų ramintojau, melski už mus!

Kantriai iškentęs pažeminimus, melski už mus!

Tvirtas išmėginimuose, melski už mus!

Pranciškoniškojo neturto pavyzdy, melski už mus!

Kunigiško skaistumo pavyzdy, melski už mus!

Tobulai paklusnus vyre, melski už mus!

Slėpiningojo gyvenimo mylėtojau, melski už mus!

Maldos, susikaupimo ir kontempliacijos vyre, melski už mus!

Kristaus maldos mokytojau, melski už mus!

Galingas užtarėjau pas Dievą, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis tėve Pijau, kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, Tu padėjai šventajam tėvui Pijui gyventi nuolankumu ir neturtu, kaip ir Tavo Sūnus Jėzus Kristus. Prašome, kad, eidami tuo pačiu keliu, šiam šventajam užtariant, sektume Tavo Sūnų ir susivienytume su Tavimi džiaugsmo ir meilės pilnatvėje. Amen.