Palaimintojo Karolio Akučio litanija

Eucharistija.
Pexels.com nuotrauka

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Pranciškau Asyžieti, melski už mus!
Šventieji vaikai ir jaunuoliai, melskite už mus!
Palaimintasis Karoli Akuti, melski už mus!
Pal. Karoli Akuti, jaunasis Eucharistijos apaštale ir šaukly,
Pal. Karoli Akuti, mylėjęs Eucharistiją kaip greitkelį į Dangų,
Pal. Karoli Akuti, iš tiesų pažinęs Eucharistijos ir Bažnyčios turtus,
Pal. Karoli Akuti, gyvenęs iš meilės eucharistiniam Jėzui,
Pal. Karoli Akuti, patyręs Eucharistijos Adoracijos perkeitimo galią geresniam ir dėmesingesniam gyvenimui,
Pal. Karoli Akuti, iš Jėzaus buvimo Eucharistijoje mokęsis būti su kitais,
Pal. Karoli Akuti, išgyvenęs laimę kiekvienu momentu būti su Jėzumi Eucharistijoje,
Pal. Karoli Akuti, kurio kiekvienos dienos centras buvo pokalbis su savo geriausiu ir patikimiausiu draugu Jėzumi,
Pal. Karoli Akuti, pirmiausiai Dievo ir Jo garbės ieškojęs,
Pal. Karoli Akuti, laimės sėmęsis akimis nukreiptomis į Dievą,
Pal. Karoli Akuti, leidęsis apiplėšiamas dėl šventumo,
Pal. Karoli Akuti, siekęs mažiau savęs, kad liktų vieta Dievui,
Pal. Karoli Akuti, godžiai skaitęs Bibliją, Katekizmą ir šventųjų gyvenimus,
Pal. Karoli Akuti, ypatingas šv. Pranciškaus drauge,
Pal. Karoli Akuti, Švč. Mergelės Marijos mylimas sūnau,
Pal. Karoli Akuti, ypatingo pamaldumo Švč. M. Marijai ir šventiesiems,
Pal. Karoli Akuti, mažomis dovanomis siekęs pradžiuginti Jėzų ir Mariją,
Pal. Karoli Akuti, kuriam Rožančius buvo trumpiausi laiptai į dangų,
Pal. Karoli Akuti, gimęs indiferentiškų tikėjimui tėvų šeimoje,
Pal. Karoli Akuti, savo tikėjimo klausimais patraukęs tėvus domėtis tikėjimu,
Pal. Karoli Akuti, nuo pat vaikystės besiveržęs į bažnytinį gyvenimą,
Pal. Karoli Akuti, išreiškęs troškimą ankstyvoje vaikystėje priimti Pirmąją Komuniją,
Pal. Karoli Akuti, nuo ankstyvos vaikystės kasdien lankęs šv. Mišias ir adoravęs Švenčiausiąjį Sakramentą,
Pal. Karoli Akuti, brandaus charakterio, tikėjimo ir pamaldumo nuo pat jaunumės,
Pal. Karoli Akuti, kupinas džiaugsmo, juoko ir gabumų jaunuoli,
Pal. Karoli Akuti, draugiškas ir guvus jaunuoli,
Pal. Karoli Akuti, šių laikų internetinio amžiaus jaunuoli,
Pal. Karoli Akuti, skaitmeninio amžiaus šventumo pavyzdy,
Pal. Karoli Akuti, įtraukiantis kitus į savo susidomėjimą šventais dalykais,
Pal. Karoli Akuti, uolusis dėl Viešpaties, iš meilės ieškojęs pažinti Jį,
Pal. Karoli Akuti, visuomet mielas, šviesaus veido, atspindinčio Dievą, jaunuoli,
Pal. Karoli Akuti, pamaldžiai lankęs šventoves,
Pal. Karoli Akuti, tikėdamas neapleidęs savo amžiaus pareigų ir gyvenimo,
Pal. Karoli Akuti, mylėjęs gyvūnus, sportą, video žaidimus,
Pal. Karoli Akuti, mylintis artimą savo,
Pal. Karoli Akuti, Dievui ir artimui dosnusis,
Pal. Karoli Akuti, paklusnusis savo tėvams ir kantrusis su visais,
Pal. Karoli Akuti, per Jėzaus nuolankumą Eucharistijoje pats nuolankus tapęs,
Pal. Karoli Akuti, patikimas ir ugningasis tikėjimo liudytojau,
Pal. Karoli Akuti, tikrosios ramybės skelbėjau amžinai neramioms širdims,
Pal. Karoli Akuti, Eucharistinio Jėzaus meile mylėjęs vargšus,
Pal. Karoli Akuti, savo gyvenimu provokavęs kitus šventumui,
Pal. Karoli Akuti, išdrįsęs bendraamžiams skelbti Evangeliją,
Pal. Karoli Akuti, gynęs patyčias kenčiančius bendraamžius,
Pal. Karoli Akuti, savo mažiausiuoju pasveikinimu apdovanodavęs savo artimą meile,
Pal. Karoli Akuti, skyręs visą savo dėmesį kiekvienam sutiktajam,
Pal. Karoli Akuti, nuoširdžiai mylėjęs visokios būklės ir kilmės žmones, ir jų mylimas,
Pal. Karoli Akuti, dar vaikas paskatinęs atsiversti į katalikybę brahmaną,
Pal. Karoli Akuti, savo būdu pripildydavo tikrumu artimo širdį,
Pal. Karoli Akuti, maitinęs ir šelpęs vargšus,
Pal. Karoli Akuti, supratęs žmonių poreikį pagalbos priartėti prie Kristaus Eucharistijoje,
Pal. Karoli Akuti, siekęs atskleisti Eucharistijoje slypinčią dovaną visiems,
Pal. Karoli Akuti, kompiuterių genijau, panaudojęs savo žinias pasiekti širdis evangelizacijai,
Pal. Karoli Akuti, skelbęs Eucharistijos stebuklų žinią,
Pal. Karoli Akuti, labiausiai troškęs padėti žmonėms patikėti tikru Jėzaus buvimu Eucharistijoje,
Pal. Karoli Akuti, su giedrumu priėmęs greitos savo mirties žinią,
Pal. Karoli Akuti, aukojęs savo ligos kančias už popiežių ir Bažnyčią,
Pal. Karoli Akuti, mirdamas besiveržęs tiesiai į Dangų,
Pal. Karoli Akuti, kvietęs išlikti originaliais o ne kopijomis,
Pal. Karoli Akuti, savo gyvenimu patraukęs daugybę žmonių širdžių,
Pal. Karoli Akuti, liudijantis, kad šių laikų jaunimas gali pasiekti šventumą,
Pal. Karoli Akuti, išgyvendamas tą patį, ką šių dienų jaunuoliai, tapęs jų viltimi,
Pal. Karoli Akuti, ypatingai patraukiantis jaunimą link Dievo,
Pal. Karoli Akuti, visus traukiantis kasdieniai šv. Mišių aukai ir Eucharistijos adoracijai,
Pal. Karoli Akuti, vėžiu sergančių užtarėjau,
Pal. Karoli Akuti, jaunimo globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Karoli Akuti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, mūsų Tėve, dėkojame Tau, kad padovanojai mums palaimintąjį Karlą Akutį, jaunimo gyvenimo pavyzdį ir meilės visiems žinios šaukly. Patraukęs jį įsimylėti savo Sūnų Jėzų, padarydamas Eucharistiją jo „greitkeliu į Dangų“ ir padovanojęs jam Mariją, kaip mylimą mamą, kad su Rožančiumi būtų jos švelnumo dainiumi; Priimk jo maldą už mus ir pažvelk į vargšus, kuriuos jis mylėjo ir jiems padėjo; Duok mums jo užtarimu reikalingų malonių ir pripildyk mus džiaugsmu, palydimo jo šypsenos spindesiu, Tavo vardo šlovei. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Carlo Acutis, 1991-2006 m. Milanas, Italija. Kūrė pagal italų k. medžiagą kun. Mindaugas Malinauskas SJ