Rodomi pranešimai su žymėmis Maldynėlis. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Maldynėlis. Rodyti visus pranešimus

Palaimintojo Karolio Akučio litanija

Eucharistija.
Pexels.com nuotrauka

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Pranciškau Asyžieti, melski už mus!
Šventieji vaikai ir jaunuoliai, melskite už mus!
Palaimintasis Karoli Akuti, melski už mus!
Pal. Karoli Akuti, jaunasis Eucharistijos apaštale ir šaukly,
Pal. Karoli Akuti, mylėjęs Eucharistiją kaip greitkelį į Dangų,
Pal. Karoli Akuti, iš tiesų pažinęs Eucharistijos ir Bažnyčios turtus,
Pal. Karoli Akuti, gyvenęs iš meilės eucharistiniam Jėzui,
Pal. Karoli Akuti, patyręs Eucharistijos Adoracijos perkeitimo galią geresniam ir dėmesingesniam gyvenimui,
Pal. Karoli Akuti, iš Jėzaus buvimo Eucharistijoje mokęsis būti su kitais,
Pal. Karoli Akuti, išgyvenęs laimę kiekvienu momentu būti su Jėzumi Eucharistijoje,
Pal. Karoli Akuti, kurio kiekvienos dienos centras buvo pokalbis su savo geriausiu ir patikimiausiu draugu Jėzumi,
Pal. Karoli Akuti, pirmiausiai Dievo ir Jo garbės ieškojęs,
Pal. Karoli Akuti, laimės sėmęsis akimis nukreiptomis į Dievą,
Pal. Karoli Akuti, leidęsis apiplėšiamas dėl šventumo,
Pal. Karoli Akuti, siekęs mažiau savęs, kad liktų vieta Dievui,
Pal. Karoli Akuti, godžiai skaitęs Bibliją, Katekizmą ir šventųjų gyvenimus,
Pal. Karoli Akuti, ypatingas šv. Pranciškaus drauge,
Pal. Karoli Akuti, Švč. Mergelės Marijos mylimas sūnau,
Pal. Karoli Akuti, ypatingo pamaldumo Švč. M. Marijai ir šventiesiems,
Pal. Karoli Akuti, mažomis dovanomis siekęs pradžiuginti Jėzų ir Mariją,
Pal. Karoli Akuti, kuriam Rožančius buvo trumpiausi laiptai į dangų,
Pal. Karoli Akuti, gimęs indiferentiškų tikėjimui tėvų šeimoje,
Pal. Karoli Akuti, savo tikėjimo klausimais patraukęs tėvus domėtis tikėjimu,
Pal. Karoli Akuti, nuo pat vaikystės besiveržęs į bažnytinį gyvenimą,
Pal. Karoli Akuti, išreiškęs troškimą ankstyvoje vaikystėje priimti Pirmąją Komuniją,
Pal. Karoli Akuti, nuo ankstyvos vaikystės kasdien lankęs šv. Mišias ir adoravęs Švenčiausiąjį Sakramentą,
Pal. Karoli Akuti, brandaus charakterio, tikėjimo ir pamaldumo nuo pat jaunumės,
Pal. Karoli Akuti, kupinas džiaugsmo, juoko ir gabumų jaunuoli,
Pal. Karoli Akuti, draugiškas ir guvus jaunuoli,
Pal. Karoli Akuti, šių laikų internetinio amžiaus jaunuoli,
Pal. Karoli Akuti, skaitmeninio amžiaus šventumo pavyzdy,
Pal. Karoli Akuti, įtraukiantis kitus į savo susidomėjimą šventais dalykais,
Pal. Karoli Akuti, uolusis dėl Viešpaties, iš meilės ieškojęs pažinti Jį,
Pal. Karoli Akuti, visuomet mielas, šviesaus veido, atspindinčio Dievą, jaunuoli,
Pal. Karoli Akuti, pamaldžiai lankęs šventoves,
Pal. Karoli Akuti, tikėdamas neapleidęs savo amžiaus pareigų ir gyvenimo,
Pal. Karoli Akuti, mylėjęs gyvūnus, sportą, video žaidimus,
Pal. Karoli Akuti, mylintis artimą savo,
Pal. Karoli Akuti, Dievui ir artimui dosnusis,
Pal. Karoli Akuti, paklusnusis savo tėvams ir kantrusis su visais,
Pal. Karoli Akuti, per Jėzaus nuolankumą Eucharistijoje pats nuolankus tapęs,
Pal. Karoli Akuti, patikimas ir ugningasis tikėjimo liudytojau,
Pal. Karoli Akuti, tikrosios ramybės skelbėjau amžinai neramioms širdims,
Pal. Karoli Akuti, Eucharistinio Jėzaus meile mylėjęs vargšus,
Pal. Karoli Akuti, savo gyvenimu provokavęs kitus šventumui,
Pal. Karoli Akuti, išdrįsęs bendraamžiams skelbti Evangeliją,
Pal. Karoli Akuti, gynęs patyčias kenčiančius bendraamžius,
Pal. Karoli Akuti, savo mažiausiuoju pasveikinimu apdovanodavęs savo artimą meile,
Pal. Karoli Akuti, skyręs visą savo dėmesį kiekvienam sutiktajam,
Pal. Karoli Akuti, nuoširdžiai mylėjęs visokios būklės ir kilmės žmones, ir jų mylimas,
Pal. Karoli Akuti, dar vaikas paskatinęs atsiversti į katalikybę brahmaną,
Pal. Karoli Akuti, savo būdu pripildydavo tikrumu artimo širdį,
Pal. Karoli Akuti, maitinęs ir šelpęs vargšus,
Pal. Karoli Akuti, supratęs žmonių poreikį pagalbos priartėti prie Kristaus Eucharistijoje,
Pal. Karoli Akuti, siekęs atskleisti Eucharistijoje slypinčią dovaną visiems,
Pal. Karoli Akuti, kompiuterių genijau, panaudojęs savo žinias pasiekti širdis evangelizacijai,
Pal. Karoli Akuti, skelbęs Eucharistijos stebuklų žinią,
Pal. Karoli Akuti, labiausiai troškęs padėti žmonėms patikėti tikru Jėzaus buvimu Eucharistijoje,
Pal. Karoli Akuti, su giedrumu priėmęs greitos savo mirties žinią,
Pal. Karoli Akuti, aukojęs savo ligos kančias už popiežių ir Bažnyčią,
Pal. Karoli Akuti, mirdamas besiveržęs tiesiai į Dangų,
Pal. Karoli Akuti, kvietęs išlikti originaliais o ne kopijomis,
Pal. Karoli Akuti, savo gyvenimu patraukęs daugybę žmonių širdžių,
Pal. Karoli Akuti, liudijantis, kad šių laikų jaunimas gali pasiekti šventumą,
Pal. Karoli Akuti, išgyvendamas tą patį, ką šių dienų jaunuoliai, tapęs jų viltimi,
Pal. Karoli Akuti, ypatingai patraukiantis jaunimą link Dievo,
Pal. Karoli Akuti, visus traukiantis kasdieniai šv. Mišių aukai ir Eucharistijos adoracijai,
Pal. Karoli Akuti, vėžiu sergančių užtarėjau,
Pal. Karoli Akuti, jaunimo globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Karoli Akuti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, mūsų Tėve, dėkojame Tau, kad padovanojai mums palaimintąjį Karlą Akutį, jaunimo gyvenimo pavyzdį ir meilės visiems žinios šaukly. Patraukęs jį įsimylėti savo Sūnų Jėzų, padarydamas Eucharistiją jo „greitkeliu į Dangų“ ir padovanojęs jam Mariją, kaip mylimą mamą, kad su Rožančiumi būtų jos švelnumo dainiumi; Priimk jo maldą už mus ir pažvelk į vargšus, kuriuos jis mylėjo ir jiems padėjo; Duok mums jo užtarimu reikalingų malonių ir pripildyk mus džiaugsmu, palydimo jo šypsenos spindesiu, Tavo vardo šlovei. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Carlo Acutis, 1991-2006 m. Milanas, Italija. Kūrė pagal italų k. medžiagą kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Švč. Mergelės Marijos rožinis

Švč. Rožinio Mergelė Marija su
švč. Kūdikėliu Jėzumi ant rankų
Pixabay.com nuotrauka

Maldos prieš rožinį ar jo dalį:

Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (tris kartus), „Garbė Dievui“ .

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadienį ir šeštadienį)
Pirmasis slėpinys. APREIŠKIMAS (Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą)
Po kiekvieno slėpinio kalbėti: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (10 kartų), „Garbė Dievui“ .
Antrasis slėpinys. APLANKYMAS (Marija lanko šv. Elzbietą)
Trečiasis slėpinys. GIMIMAS (Gimsta pasaulio Atpirkėjas)
Ketvirtasis slėpinys. PAAUKOJIMAS (Išganytojas aukojamas šventykloje)
Penktasis slėpinys. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE (Viešpats Jėzus randamas šventykloje)

II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI (ketvirtadienį)

Pirmasis slėpinys. KRIKŠTAS JORDANE
Antrasis slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
Trečiasis slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI
Ketvirtasis slėpinys. ATSIMAINYMAS
Penktasis slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI (antradienį ir penktadienį)
Pirmasis slėpinys. MALDA ALYVŲ SODE (Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų daržely)
Antrasis slėpinys. NUPLAKIMAS (Viešpats Jėzus nuplakamas)
Trečiasis slėpinys. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS (Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais)
Ketvirtasis slėpinys. KRYŽIAUS NEŠIMAS (Viešpats Jėzus neša kryžių)
Penktasis slėpinys. NUKRYŽIAVIMAS (Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta)

IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI (trečiadienį ir sekmadienį)
Pirmasis slėpinys. PRISIKĖLIMAS (Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių)
Antrasis slėpinys. ŽENGIMAS Į DANGŲ (Viešpats Jėzus žengia į dangų)
Trečiasis slėpinys. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia)
Ketvirtasis slėpinys. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ (Švč. Dievo Motina paimama į dangų)
Penktasis slėpinys. MARIJOS VAINIKAVIMAS (Švč. Dievo Motina danguje vainikuojama)

Aš pats nepraleisdavau nė vienos progos, ragindamas dažnai kalbėti rožinį. Nuo pat vaikystės ši malda užėmė svarbią vietą mano dvasiniame gyvenime. Tai ypač priminė nesena kelionė į Lenkiją ir pirmiausia apsilankymas Kalvarijos šventovėje. Rožinis lydėjo mane džiaugsmo ir išmėginimo momentais. Jam aš patikėdavau daugelį rūpesčių. Jame visada rasdavau paguodos. Prieš dvidešimt ketverius metus, 1978 m. spalio 29 d., vos dviem savaitėms praėjus po išrinkimo į Petro sostą, tarsi nujausdamas šį tą sieloje, šitaip kalbėjau: „Rožinis – mano mylima malda. Tai nuostabi malda. Nuostabi paprastumu ir gilumu. <...> Galima sakyti, kad rožinis yra malda, savotiškai komentuojanti Vatikano II Susirinkimo Konstitucijos Lumen gentium paskutinį skyrių, kuriame kalbama apie nuostabų Dievo Motinos buvimą Kristaus ir Bažnyčios slėpinyje. Iš tikrųjų „Sveika, Marija“ fone prieš sielos akis vienas po kito vyksta svarbiausi Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai. Telkdamiesi į džiaugsmo, kančios ir garbės slėpinius, jie gyvai jungia mus su Jėzumi, taip sakant, per jo Motinos širdį. Kartu į šias rožinio dešimtis mes galime surinkti visus mūsų asmeniško ar šeimos gyvenimo, mūsų šalies, Bažnyčios, žmonijos įvykius, t. y. mūsų asmeniškus ir mūsų artimo įvykius, ypač artimiausių ir labiausiai mums rūpinčių žmonių įvykius. Šitaip paprasta rožinio malda išsilieja žmogiškojo gyvenimo ritmu“[5] . (Iš šv. Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apie šventąjį rožinį)

Šv. Tėvo Pijaus litanija

Kryžius. Klausykla.
Pexels.com nuotrauka
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Visi Dievo šventieji ir šventosios, melskite už mus!

Šventasis tėve Pijau, melski už mus!

Ištikimas Šventosios Dvasios Įkvėpimams, melski už mus!

Per nuolankumą ir neturtą pamilęs Jėzų Kristų, melski už mus!

Uolusis Jėzaus Kristaus kunige, melski už mus!

Ištikimas šventojo Pranciškaus Asyžiečio sekėjau, melski už mus!

Savo kūne nešiojęs Išganytojo kančios žaizdas, melski už mus!

Besidžiaugiantis antgamtinėmis dovanomis, melski už mus!

Pranciškonų vienuolijos ordino pažiba, melski už mus!

Gėrio ir taikos pasauliui nešėjau, melski už mus!

Išrinktasis šventumo ir malonės inde, melski už mus!

Nenuilstantis žmonių taikintojau su Dievu, melski už mus!

Pragaro dvasių siaube, melski už mus!

Laimintis širdis paprastumu ir Dievo žodžio jėga, melski už mus!

Mokantis labiau pavyzdžiu nei žodžiu, melski už mus!

Dievo ir artimo meilės pavyzdy, melski už mus!

Sutinkantis Kristų kiekviename žmoguje, melski už mus!

Kenčiančiųjų globėjau, melski už mus!

Nelaimingųjų ramintojau, melski už mus!

Kantriai iškentęs pažeminimus, melski už mus!

Tvirtas išmėginimuose, melski už mus!

Pranciškoniškojo neturto pavyzdy, melski už mus!

Kunigiško skaistumo pavyzdy, melski už mus!

Tobulai paklusnus vyre, melski už mus!

Slėpiningojo gyvenimo mylėtojau, melski už mus!

Maldos, susikaupimo ir kontempliacijos vyre, melski už mus!

Kristaus maldos mokytojau, melski už mus!

Galingas užtarėjau pas Dievą, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis tėve Pijau, kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, Tu padėjai šventajam tėvui Pijui gyventi nuolankumu ir neturtu, kaip ir Tavo Sūnus Jėzus Kristus. Prašome, kad, eidami tuo pačiu keliu, šiam šventajam užtariant, sektume Tavo Sūnų ir susivienytume su Tavimi džiaugsmo ir meilės pilnatvėje. Amen.

Gegužės 1 d.

Gegužės 1 d. – šv. Juozapo Darbininko diena, mėnesio pradžia. Mėnuo skiriamas švč. Mergelės Marijos garbei.


Švč. Mergelė Marija
Pexels.com nuotrauka
Šv. Juozapas su švč. Kūdikėliu Jėzumi ant rankų
Pexels.com nuotrauka

"Šventojo Juozapo didybė yra tai, kad jis buvo Marijos sužadėtinis ir Jėzaus tėvas. Kaip toks, pasak šv. Jono Auksaburnio, jis "tapo viso išganymo plano tarnu"." (Popiežius Pranciškus. Apaštališkasis laiškas PATRIS CORDE minint 150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju)

"Marija mus moko labai gražaus dalyko: visada vienytis su Jėzumi. Paklauskime savęs: ar atsimename Jėzų tik tada, kai kas nors nesiseka ir kažko trūksta, ar palaikome su juo nuolatinį ryšį, tvirtą draugystę, net jei tai reiškia sekti jį kryžiaus keliu?" (Popiežius Pranciškus. Bendrosios audiencijos katechezė)

Dievo Gailestingumo valanda

Dievo Gailestingumo valanda.
Kristuje.lt nuotrauka

Jėzus nurodė šv. seseriai Faustinai ypatingai gerbti Jo Mirties valandą:

„Kiekvieną kartą, išgirdusi laikrodį mušant trečią valandą, pasinerk į mano gailestingumą, jį šlovindama bei garbindama; šaukis jo visagalybės visam pasauliui, o ypač – vargšams nusidėjėliams, nes tuo metu jis plačiai atvertas visoms sieloms. Pasistenk šią valandą, - ragino Jėzus seserį Faustiną, - jei leis sąlygos, eiti Kryžiaus kelią. Jeigu negali eiti Kryžiaus kelio, tai bent trumpam užeik į koplyčią ir pagarbink gailestingumo kupiną mano Širdį Švenčiausiame Sakramente; jei negali užeiti į koplyčią, nors trumpam panirk į maldą ten, kur esi. Šią valandą, - pažadėjo Jėzus, - gali visko išmelsti sau ir kitiems; šią valandą visam pasauliui atsiveria malonė: gailestingumas nugali teisingumą.“ (Iš šv. Faustinos dienoraščio)

Dievo Gailestingumo vainikėlis


● Pradžioje meldžiamės: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu Dievą Tėvą“.

● Ties didesniais karoliukais meldžiame:
„Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes“.

● Ties mažesniais karoliukais meldžiame:
„Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui“.

● Pabaigoje:
„Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio“ (3 kartus).

„O, kokių didelių malonių suteiksiu sieloms, kurios kalbės šį vainikėlį (...) Užrašyk šiuos žodžius, dukra mano, kalbėk pasauliui apie mano gailestingumą, tegul visas pasaulis pažins neišmatuojamą mano gailestingumą. Tai yra ženklas paskutiniams laikams, po jų ateis teisingumo diena. Kol dar laikas, tegul bėga prie mano gailestingumo versmių, tegul naudojasi krauju ir vandeniu, kuris dėl jų ištryško“ (Dien., 848).

„… daryk ką gali dėl mano gailestingumo šlovės skleidimo, aš papildysiu, ko tau stinga. Pasakyk prisikentėjusiai žmonijai, tegul prisiglaudžia prie gailestingosios mano širdies, o aš juos pripildysiu ramybės. (...) Kai siela pasitikėdama artinasi prie manęs, pripildau ją tokios malonių gausos, kad ši malonė netelpa joje, bet spinduliuoja kitoms sieloms. Sielas, kurios skleidžia mano gailestingumo garbę, saugau visą gyvenimą kaip jautri motina savo kūdikį...“ (Dien., 1074-1075).

Šventosios Dvasios himnas

Šlovinimas.
Pexels.com nuotrauka

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu – paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, mylintiems Tave, tikintiems Tava galia,
dovanas septynerias.

Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną.

IMPRIMATUR. Arkivyskupas A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 139.

DIEVO GAILESTINGUMO LITANIJA

Dievo Gailestingumo statula.
Pexels.com nuotrauka

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybe, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš Švenčiausios Trejybės slėpinio trykštanti versme, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neaprėpiamas, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, pranokstantis dangų, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltini, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, gaubiantis visą visatą, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį Įsikūnijusio Žodžio Asmenyje, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus Širdies žaizdos, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus Širdis visiems, ypač nusidėjėliams, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nesuvokiamas šventosios Ostijos įsteigimu, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, įkūręs šventąją Bažnyčią, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, veikiantis Šventojo Krikšto sakramente, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltini, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, vienintele nusivylusiųjų viltie, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, širdžių atilsi, ramybe išgąsčiuose, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties, pasitikiu Tavimi!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės!

O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

PENKIOLIKA ŠVENTOSIOS BRIGITOS MALDŲ Į KENČIANTĮ IŠGANYTOJĄ

Jėzus Kristus meldžiasi.
Pixabay.com iliustracija


1. Kristaus kančios Alyvų kalne iki vainikavimo erškėčiais

O Jėzau, visų Tave mylinčiųjų laime, nusidėjėlių Drauge ir Išganytojau, atmink giliauią liūdesį, kurį iškentėjai besiartinant iš anksto nuo amžių numatytam Tavo šventos kančios laikui. Tu nuplovei savo mokiniams kojas, atidavei jiems valgyti savo Kūną ir Kraują, juos švelniausiai paguodei, o paskui su begaline širdgėla pat patvirtinai: „Mano siela mirtinai nuliūdusi“. Prisimink visą kančią ir vargą, kurį iškentėjai prieš savo mirtį ant kryžiaus, kai tris kartus pasimeldęs ir iš sielvarto išprakaitavęs krauju, buvai savo mokinio išduotas, savo tautos suimtas, melagingai apskųstas, teisėjų neteisingai pasmerktas, išrinktajame mieste švenčių metu nekaltai atstumtas. Tau buvo nuplėšti drabužiai, buvai daužomas kumščiais, pririštas prie stulpo, nuplaktas, erškėčiais vainikuotas, nesuskaičiuojamos daugybės kitų negandų žiauriai kankintas.
Per šias kančias suteik man, o Viešpatie, mano Dieve, tikrą gailestį, garbingą atiteisimą ir visų mano nuodėmių atleidimą.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

2. Kristaus išjuokimas

O Jėzau, angelų Drauge, atmink širdgėlą, kurią pakėlei, kai visi Tavo priešai apsupo Tave ir daužė kumščiais bei spjaudė Tau į veidą. Per šias kančias ir šlykščius plūdimus, kuriais Tau nedavė ramybės priešai, išgebėk mane, o Viešpatie Jėzau, nuo visų regimų ir neregimų mano priešų ir leisk man Tavo globojamam pasiekti amžinąjį išganymą.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

3. Kristaus prikalimas prie kryžiaus

O Jėzau, pasaulio kūrėjau, savo begalybėje apglėbiantis dangų ir žemę, atmink baisų skausmą, kurį iškentėjai, kai žiaurūs kareiviai aštriomis vinimis pervėrė Tavo rankas, kojas ir prikalė prie kryžiaus, kai vis didėjant skausmui jas taip smarkiai ištempė pagal kryžiaus ilgį ir plotį, kad jų sąnariai nėrėsi.
Per šią baisiausią kryžiaus kančią prašau Tave suteikti man šventos baimės ir meilės Tavo šv. Vardui.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

4. Kristaus malda už savo budelius

Jėzau, dangiškasis Gydytojau, atmink mirtiną silpnumą ir skausmus, kuriuos Tu, iškeltas ant kryžiaus medžio, kentėjai visu savo žaizdotu ir sudraskytu kūnu taip, kad joks skausmas neprilygo Tavajam ir Tavyje nuo galvos iki kojų nebuvo sveikos vietos, ir kaip, nepaisydamas visų kančių, Tu vis dėl to meldeisi už savo priešus sakydamas: „Tėve, atleisk, jie nežino, ką daro!“
Per šį gailestingumą leisk, kad tavo baisiausių kančių prisiminimas man padėtų gauti visišką visų mano nuodėmių ir klaidų atleidimą.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

5. Kristaus gailestingumas atgailaujančiam nusidėjėliui

O Jėzau, amžinosios šviesybės veidrodi, atmink tą liūdesį, suspaudusį Tavo širdį, kai visos savo išminties šviesoje išvydai ne tik palaimintą ateitį išrinktųjų, kurie per Tavo kančios nuopelnus atranda savo išganymą, bet ir atstūmimą tokios daugybės bedievių, per savo kaltę nublokštų į amžiną pražūtį.
Per nesuvokiamai gilų Tavo gailestingumą, kuriuo Tu taip skausmingai užjauti mus, nusidėjėlius ir paklydėlius, ir kurį parodei šalia tavęs kybojančiam plėšikui, pasakei: „Šiandien būsi su manimi rojuje!“ , prašau mirties valandą būk gailestingas ir man.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

6. Kristaus testamentas ant kryžiaus

O Jėzau, sielų Karaliau ir Drauge, vienintelis vertas meilės ir ilgesio, atmink tą širdgėlą, kurią jautei, kai apnuogintas ir paniekintas, apleistas visų savo draugų kybojai ant kryžiaus. Tu neradai jokios kitos paguodos, tik savo mylimą Motiną, kuri apkartusia siela, būdama šventai ištikima, stovėjo prie Tavo šono. Tu pavedei ją savo mokiniui, o mokinį davei į sūnus vietoje savęs: „Moterie, štai tavo sūnus“ – „Štai tavo motina!“
Per skausmo kalaviją, anuomet pervėrusį jo sielą, prašau Tave, o geriausiasis Jėzau, kad visuose kūno ir sielos nuliūdimuose – ypač mirties valandą – apdovanotum mane savo gailestingumu ir paguoda.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

7. Kristaus troškulys

O Jėzau, neišsenkančio gerumo šaltini, taręs ant kryžiaus: „Trokštu!“ (žmonijos išganymo), uždek mūsų širdyse visokeriopo tikroj dorybėj lavinimosi ilgesį ir visiškai išdildyk mumyse visokį juslinių geismų troškimą ir netikusių malonumų vaikymąsi.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

8. Kristaus gėrimas

O Jėzau, širdies saldybe ir neišsenkantis Tau atsidavusių sielų džiaugsme! Per acto ir tulžies kartybę, kurių paragavai dėl manęs, duok, kad mirties valandą vertai Tave priimčiau savo sielos išganymui ir paguodai.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

9. Išgąstingas Kristaus šauksmas ant kryžiaus

O Dieve, viešpataujanti sielos stiprybe ir linksmybe, atmink kančią ir suspaudimą, kurį iškentėjai, kai besiartinant baisiai mirčiai skardžiu balsu sušukai: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai!“
Per šią tariamo apleidimo baimę, kada Tu išgelbėjai mus nuo amžinojo apleidimo, prašau Tave, Viešpatie, mūsų Dieve, niekuomet neapleisti manęs mano varguose.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

10. Gausios Kristaus žaizdos

O Jėzau, pradžia ir pabaiga, galybe ir gyvenime, atmink, kad tu visas, nuo galvos iki kojų, pasinėrei į kančių jūrą. Per dideles ir gilias skausmingiausias savo žaizdas, išmokyk mane, paskendusį nuodėmėse, laikytis Tavo įsakymų paklusniai mylint.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

11. Gilios Kristaus žaizdos

O Jėzau, giliausio gailestingumo bedugne, dėl gilių Tavo žaizdų, persmelkusių Tave iki kaulų smegenų, prašau Tave ištraukti mane iš nuodėmių bedugnės ir paslėpti mano sielą savo šventose žaizdose.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

12. Kraujuojančios Kristaus žaizdos

O Jėzau, spindintis tiesos pavyzdy, vienybės ženkle ir meilės ryšy, atmink nesuskaičiuojamas žaizdas, nuėjusias visą Tavo kūną, nudažiusias jį švenčiausiuoju Tavo krauju. Atmink neįsivaizduojamas kančias, kurias dėl mūsų pakėlė šis tavo tyriausias kūnas. Ką gi tu dar turėtum padaryti, ko nebūtum padaręs?
Prašau Tave, o geriausiasis Jėzau, įrašyti visas šias žaizdas savo brangiuoju Krauju į mano širdį, kad visą laiką skaityčiau jose Tavo skausmą, mirtį ir su dėkingumu ištikimai ištverčiau iki galo.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

13. Kristaus merdėjimas

O Jėzau, nemirtingas ir neįveikiamas Karaliau, atmink skausmus, kuriuos iškentėjai, kai Tave visiškai apleido visos kūno jėgos, ir Tu, palenkęs galvą, ištarei: „Atlikta!“
Per šį Tavo merdėjimą pasigailėk manęs paskutinę valandą, kai mano protas bus sudrumstas, o dvasia palūžusi.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

14. Kristaus mirtis

O Jėzau, Aukščiausiojo Tėvo Viengimi ir Jo išminties Gyvavaizdi, atmink tą nuoširdžiausią atsidavimą, kai sušukai: „Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią!“
Per šią brangią mirtį prašau Tave, o šventųjų Karaliau, sustiprinti mane kovoje su šėtonu, pasauliu ir kūnu, kad miręs pasauliui gyvenčiau Tau, ir gailestinga meile priimtum mano sielą, mirties valandą sugrįšiančią iš savo kelionės.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

15. Paskutinis visiškas Kristaus Kraujo praliejimas

O Jėzau, tikrasis ir vaisingasis Vynmedi, į kurį mes esame įskiepyti, atmink gausiai pralietą kraują. Jį išliejai, tarsi išspaustos vynuogės sultis, leisdamas iš savo ietimi perverto šono taip gausiai ištrykšti kraujui ir vandeniui, kad neliko nė lašo, o Tavo Švenčiausiasis Kūnas kybojo aukštai ant kryžiaus.
Šiuo Tavojo Kraujo praliejimu sustiprink mano sielą paskutinėje mirtinoje kovoje ir leisk jai pasirodyti Tau, apvalytai nuo visų nuodėmių.

Tėve mūsų; Sveika, Marija...

BAIGIAMOJI MALDA

Priimk, o Jėzau, šią maldą su ta begaline meile, su kuria Tu dėl mūsų pakėlei visas Tavo Švenčiausiojo Kūno žaizdas, pasigailėk manęs ir visų nuodėmės prislėgtųjų ir suteik visoms tikinčioms sieloms, tiek esančioms šioj žemėj, tiek ir iškeliavusioms anapus, malonę, atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.